Paribasan

Peribahasa Jawa

1.      Adigang, adiguna, adiguna Ngendelake kakuwatane, kaluhurane lan kapinteran
2.      Ana catur mungkur Ora gelem ngrungokake rerasan sing ora becik
3.      Ana daulate ora ono begjane Wis arep nemu kabegjan, naing ora sido
4.      Ana gulo ana semut Panggonan sing ngrejekeni, mesthi akeh wong sing nekani
5.      Anak polah bapak kepradhah Wong tuwa nemu reribed amargo sako polahing anak
6.      Angon mangsa Golek wektu sing prayogo
7.      Angon ulat ngumbar tangan  Nyawang kahanan jalaran arep nyolong
8.      Arep jamure emoh watange Gelem kepenake ora gelem rekasane
9.      Asu arebut balung  Pepadon rebutan barang sepele
10.  Asu belang kalung wang Wong asor nanging sugih
11.  Asu marani gepuk  Njarak marani bahaya
12.  Ati bengkong oleh oncong Duwe niyat ala oleh dalan
13.  Baladewa ilang gapite Ilang kaluhurane
14.  Banyu pinerang Ngibarate pasulayane sedulur mesthi enggal pulihe
15.  Bathok bolu isi madu Wong asor nanging sugih kapinteran
16.  Bebek mungsuh mliwis Wong pinter mungsuh wong pinter
17.  Becik ketitik, ala ketora Becik utawo ola ketora dewe ing tembe mburine
18.  Belo melu seto Mung elu-elu wae, ora ngerti karepe
19.  Mbidhung apirowang Ethok-ethok mitulungi, nanging sejatine ngrusuhi
20.  Blaba wuda  Bangeting lomane nganti uripe dewe kacing krangan
21.  Blilu tau pinter durung nglakoni Senajan durung mangerti, nanging wis bisa nindakake
22.  Bubuk oleh leng Duwe niyat ala oleh dalan
23.  Mburu uceng kelangan deleg Mburu barang sepele malah kelangan sing aji
24.  Busuk ketekuk, pinter keblinget Sing bodho ugo sing pinter pada dene nemu ciloko
25.  Car-cor koyo kurang janganan Guneman waton metu tanpo dipikir disik
26.  Cathok gawel Ora diajak rembugan, nanging melu-melu ngrembug
27.  Cebol nggayuh lintang Duwe kekarepan sing mokal bisane kalakon
28.  Cecak nguntal empyak Gegayuhan kang ora timbang karo kakuwatane
29.  Cedhak celeng boloten Cedhakan karo wong olo njalari katut ola
30.  Ciri wanci lelai ginowo mati Pakulinan olo sing ora bisa ilang
31.  Criwis cawis Tansah nbantah prentah  nanging sumadya tidakake
32.  Cuplek andeng2, ora prenah panggonane Samubarange kang njalari olo prayoga disingkirake
33.  Dadyo suket suthik nyenggut Moh sopo aruh
34.  Dahwen ati open Nacap nanging arep dimelik dewe
35.  Dandang konen kontul, kontul konen dandang Alo dikandahake apik, apik dikandhake olo
36.  Desa mowo coro negoro mowo toto  Saben panggonen duwe cara dewe-dewe
37.  Demit ora dulit setan ora doyan Tansah ginanjar slamet ora ono sing ngebeti
38.  Digarukake dilukokake Dikon nyambut gawe abot
39.  Dipalangono mlumpat ditaleono medhot Yen wis ( jodoh ) koyo ngopo bakal Klakon dadi
40.  Diwenehi ati ngroggoh rempelo  Nyuwun wis diparingi sathithik, ndadak nyuwun sing akeh
41.  Dom sumurup ing banyu Laku samar ( meneng-menengan )
42.  Dudu sanak dudu kadang mati melu kelangan sanajan wong liyo melu ngresakake
43.  Dudutan lan aculan Padha kethikan, sing siji api-api ora ngerti
44.  Durung ilang pupuk lempuyange Dipadhake bocah cilik, durung dianggap dewoso
45.  Durung pecus keselak besus Durung sembodo wis kepingin sing ora-ora
46.  Emban cinde emban siladan Siji lan sijine ora podho pangrengkuhe ( ora adil )
47.  Embat-embat celarat Nyambut gawe klawan ngati-ati banget
48.  Emprit abuntut bedhug Prakoro sepele dadi gedhe
49.  Endhas pethak ketiban empyak Nemahi kasusahan (reribed) bola-bali (gonta-ganti)
50.  Entek golek kurang amek Olehi ngunen-uneni sakatoge
51.  Entek jarake Entek kesigihane
52.  Esuk dele sore tempe Ora teteg atine ( molah � malih )
53.  Gagak nganggo laring merak Wong asor (cilik) duwe tumindak kaya wong luhur
54.  Gajah alingan suket teki Lair karo batine bedo banget, mesthi bae ketoro
55.  Nggajah elar Sarwa gedhe lan santosa kekarepane
56.  Gajah ngidak rapah Woong sing nrajang wewalere (larangan) dhewe
57.  Gajah tumbuk, kancil mati tengah Wong gede gede, wong cilik sing sengsaro
58.  Garang garing Umuk sugih nanging sejatine kacingkrangan
59.  Gawe luwangan, ngurugi luwangan Golek utangan mung perlu kanggo nyaur utang
60.  Nggayuh-nggayuh luput Samubarang kang dijanagka ora dadi
61.  Nggenthong umos Ora bisa nyimpen wadi
62.  Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakolen Sanajan , nanging keleksanan maksude
63.  Golek banyu bening Golek pitutur sing becik
64.  Golek-golek ketanggor wong luru-luru Karepe arep golek ( utang ), malah dijaluki ( utang )
65.  Gupak pulut ora mangan nangkane  Melu rekasane, nanging ora melu kepenake
66.  Idu didilat maneh Njabel gunem ( kasuguhan ) sing wis kawetu
67.  Iwak kalebu ing wuwu  Kena apusi sarana gampang
68.  Njagakake endhonge blorok  Njagakake barang kang durung mesthi
69.  Njajah desa milang kori Njajah ( leluangan ) menyang ngendi-ngendi
70.  Jalma angkara mati murka Nemu bilai jalaran saka murka
71.  Jalukan ora wewehan Seneng njaluk nanging ora gelem weweh
72.  Jati ketlusuban luyung Golongane wong becik kalebon wong olo
73.  Jer basuki mawa beyo  Kabeh gegayuhan mbutuhake wragad
74.  Njujul wuwul  Prakasa sing ngundhak-undhaki rekoso
75.  Njunjung ngentebake Ngalembana nanging niyate ngasorake
76.  Kadang konang  Ngakoni sadulur mung karo sing sugih-sugih
77.  Kalah cacak menang cacak Begjan-begjanan embuh kalah utowo menang
78.  Kandhang langit kemul mega  Wong sing ora duwe papan panggonan
79.  Katepang ngrangsang gunung Kagedhen panjaka ( kekarepan ) mokal biso klakon
80.  Katon cepoko sewakul Disenengi wong akeh
81.  Kaya banyu karo lengo Pasaduluran kang ora biso rukun
82.  Kebat kliwat gancang pincang Tumindak sarwa kesusu, asile mesthi ora kebeneran
83.  Kebanjiran segoro madu  Nemu kabegjan ( rejeki ) kang gedhe banget
84.  Kebo ilang, tombok kandang Wis kelangan, malah kudu ngetokake wragad maneh
85.  Kebo bule mati setra Wong pinter nanging ora ona sing nganggokake
86.  Kebo kabotan sungu Wong rekoso uripe, amarga kabotan ngopeni anak
87.  Kebo lumumpat ing palang Ngadili prakoro ora nganggo wewathon
88.  Kebo mulih menyang kandhange Wong lunga utawa barang ilang sing bali ana asale
89.  Kebo nusu gudel Wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
90.  Kagedhen empyak kurang cagak Kagedhen kekarepan nanging ora sembodo
91.  Kejugrugan gunung menyan  Nemu kabegjan gedhe banget
92.  Kelacak kepathak  Wis ora biso mungkir maneh jalaran kabukten
93.  Kenao iwake aja buthek banyune  Sing dikarep bisaa kelakon, nanging gawe rame
94.  Kendel ngringkel, dhadhag ora godag Ngakune ( katone ) kendel lan pinter, jebule jirih tur bodho
95.  Kencono katon wingko Senajan bagus utawo ayu, tetep ora ditresnani
96.  Kenes ora ethes Sugih umuk nanging bodho
97.  Keplok ora tombok Melu seneng-seneng nanging ora gelem cucul wragad
98.  Kere munggah bale Wong asor ( cilik ) didadekake wong gedhe
99.  Kerot ora duwe untu Duwe kekarepan nanging ora duwe wragad
100. Kerubuhan gunung Nemu beboyo sing ora dinyana-nyana
101. Kesandung ing rata, kebentus ing tawang  Tansah nandhang sengsoro
102. Ketulo-tulo ketali Grombolan wong laku ala
103. Kethek saranggon Wong urip sing kalunto-lunto
104. Kleyang kabur kanginan Nganti tuwo banget
105. Kongsi jambul uwanen Wong sing mlarat banget
106. Kraket ing galer Prakara cilik dadi gedhe
107. Kriwikan dadi grojogan Doyan umuk, ora sembodo
108. Kumenthus ora pecus Nyandhang kang sarwa aji ngambah dalan kang gawat
109. Kutuk nggendhong kemiri Njarag marani bebaya
110. Kutuk marani sunduk Wong angkuh nemahi kacilakan amargo kalakuane dewe
111. Ladak kecengklak  Bagus / Ayu rupane tur luhur bebudene
112. Lahang karoban manis Aweh pitutur bola-bali, nanging ora digugu
113. Lambe satumang kari samerang Wong lanang sing jirih
114. Lanang kemangi Njangka kekarepan sing mokal
115. Lumpuh ngideri jagad Padudon amargo barang sepele
116. Madu balung tanpo isi Kabeh budidaya ora kasil
117. Maju tatu mundur ajur Tansah luput panggayuhe
118. Matang tuna numbak luput Wong kang laire katon anteng, nanging tibake ala atine
119. Meneng widoro uleran  Rumangsane ngapusi, nanging sejatine kapusan
120. Menthung koja keno sembagine  Njunjung drajate wong tuwa
121. Mikul duwur mendhem jero Kakehan pilihan, wusanane oleh sing ora becik
122. Milih-milih tebu boleng Linuwih ( pinunjul ing kawruh ) langka sing madhani
123. Mrojol selaning garu  Sarwa kacukupan
124. Mubra-mubru blabur madu Nindakake panggawean ala sarana kongkonan
125. Nabok nyilih tangan Wis disuguh, mulihe nyangking suguhan (mbrekat)
126. Nucuk ngiberake Ngupoyo barang sepele sing wis ilang
127. Nututi layangan pedhot Ngojok-ojoki supayo dadi pasulayan
128. Ngagar metu kawul Ora manut pranatane negara
129. Ngalasake negara Nyebut kaluwihane kapinteran wong utawo kasugihan wong
130. Ngalem legining gulo Nuduhake gegayuhan sing angel kacekal
131. Ngaturake kidang lumayu Wong asor biso ngalahake wong luhur ( gedhe ) nganti gawe kagete wong akeh
132. Nglungguhi klasa gumelar  Gawe nesume wong
133. Nguthik-unthik macam dhedhe Weweh marang wong sugih, tiwas tuwas
134. Nguyahi segoro  Ndandani barang kang pijer rusak
135. Nyangoni kawulo minggat Mlesed soko pametheke
136. Nyolong pethek  Luwih becik rekasa dhisik, ing tembe burine bakal kapenak
137. Nyunggi lumpang kentheng  Mentas saka rekadayane dhewe
138. Obah ngarep kobet buri  Watake anak mesthi tiru wong tuwane
139. Opor bebek mentas awake dhewek Alo rupane ugo olo atine
140. Ora ono banyu milimendhuwur Dudu sanak dudu kadang
141. Ora ganja ora unus  Njupuk tanpa nembung dhisik
142. Ora mambu enthong irus  Ora gelem aweh rembug / pitulungan sathithik-sathithik
143. Ora tembung ora luwung Dipercaya njaga, wekasane malah ngrusak dhewe
144. Ora uwur ora sembur Mungsuhan karo wong kuwoso ( gedhe )
145. Palang mangan tandur Dipasrahi kang dadi senengane
146. Pandengan karo srengenge Wong ala dipasrahi tunggu barang sing aji
147. Pecruk tunggu bara  Ngati-ati nanging sawise kabacut kalakon
148. Pitik trondol diumbar ing pandaringan  Kabeh kang nglang-alangi disingkirake
149. Pupur sawise benjut  Melik utawa padudon prakara barang sepele
150. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung Karukunan ndadekake kasantosan, congkrah ndadekake karusakan
151. Rebut kemiring kopong Rukun nganti tekan pati
152. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah Padudon nganti dilabuhi toh pati
153. Sabaya pati, sabaya mukti Sapa sing salah bakal konangan
154. Sadumuk bathuk, sanyari bumi Mungsuh kang isih sanak sadulur
155. Sandhing kebo gupak Mareni panggawe ala, nanging isih kepengin nglakoni
156. Satru mungging cangklakan Bisa keleksanan margo pandongane wong akeh
157. Sedhakep ngawe-awe  Tumandang gawe tanpa duwe kamelikan apa-apa
158. Sembur-sembur adas, siram-siram bayem Sanajan kurang ngati-ati, ewadene diparingi slamet
159. Sepi ing pamrih, rame ing gawe Njaluk diangsu kawruhe, nawak-nawakake ngelmune
160. Sluman slumun slamet Prakara sing wis becik dadi bubrah marga ana sing nyetani ( ngalang-alangi )
161. Sumur lumaku tinimba  Nemahi cilaka amarga saka guneme dhewe
162. Tebu tuwuh socane Kabar kang durung mesthi bener lan lupute
163. Tekek mati ing ulone Samubarang kang gampang banget
164. Tembang rawat-rawat, ujare bakul sinamberawa Mung dienggo jaga-jaga yen ana kekurangane
165. Timun jinara Keplayu saka ing peperangan
166. Timun wungkuk jaga imbuh Ketone tetulung, nanging sejatine malah nyusahake
167. Tinggal nglanggang acolong playu Seneng adul-adul
168. Tulung menthung Rugi bandho, nanging bathi paseduluran
169. Tumbak cucukan  Turunane wong cilik dadi wong gedhe, turune wong gedhe dadi wong cilik
170. Tuna satak bathi sanak Tunggal ngelmu, tunggal guru
171. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati  Paring kalonggaran nanging ugo paring pepeling amrih becike
172. Tunggal Banyu Njarak marani bebaya
173. Tut Wuri handayani Wis manteb banget
174. Ulo marani gepuk Pawarta iku lumrahe wis beda karo nyatane
175. Ulat madhep ati karep Welas marang wong kang ndadekake sangsarane
176. Undhaking pawarta sudaning kiriman Wiwit cilik nganti tuwa ( gedhe )
177. Welas tanpa alis Sing ngati-ati nemu slamet, sing sembrono
178. Wiwit kuncung nganti gelung
179. Yitna yuwana lena kena