Pedalangan

Lakon-lakon pewayangan itu adalah bagian pokok dari pada pergelaran seni pedalangan, baik untuk waktu semalam suntuk maupun untuk 4 jam atau mungkin hanya waktu 2 jam, namun lakon tersebut kedudukannya tetap, ialah merupakan pokok dari pada pergelaran seni pedalangan.

Semua itu merupakan “pedoman” yang tak dapat diabaikan sama sekali. Yang disebut pakem itu meliputi 2 macam hal yang dalam pergelaran terpadu menjadi satu kesatuan, ialah : (1). Pakem tentang lakon; dan (2). Pakem yang mengenai tehnik perkeliran.

Pada waktu dipergelarkan dalam perkeliran dua pakem itu satu sama lain saling isi-mengisi dan jalin-menjalin, sehingga dapat mendatangkan suatu proses ceritera yang mengandung keindahan serta pendidikan yang tinggi.

Membicarakan tentang lakon-lakon pewayangan, disengaja atau tidak disengaja, tentulah menyangkut apa yang disebut “pakem” yang dalam bahasa Jawa berarti: pathokan, paugeran atau wewaton.

Lakon-lakon pewayangan yang begitu banyak dipergelarkan dewasa ini, pada hakekatnya dapat dibagi menjadi 4 bagian, ialah: 1. Lakon wayang yang disebut pakem; 2. Lakon wayang yang disebut carangan; 3. Lakon wayang yang disebut gubahan; 4. Lakon wayang yang disebut karangan.

Perinciannya sebagai berikut :

 1. Lakon pakem : yang disebut lakon-lakon pakem itu sebagian besar ceriteranya mengambil dari sumber-sumber ceritera dari perpustakaan wayang, misalnya : lakon Bale Sigala-gala, pandawa dadu, baratayuda, rama gandrung, subali lena, anoman duta, brubuh ngalengka dll.
 2. Lakon carangan : yang disebut carangan itu hanya garis pokoknya saja yang bersumber pada perpustakaan wayang, diberi tambahan atau bumbu-bumbu berupa carangan (carang Jw = dahan), seperti lakon-lakon : babad alas mertani, partakrama, aji narantaka, abimanyu lahir dll.
 3. Lakon gubahan : yang disebut gubahan itu ialah lakon yang tidak bersumber pada buku-buku ceritera wayang, tetapi hanya menggunakan nama dan negara-negara dari tokoh-tokoh yang termuat dalam buku-buku ceritera wayang, misalnya lakon-lakon: irawan Bagna, gambiranom, dewa amral, dewa katong dsb.
 4. Lakon karangan : yang disebut lakon karangan itu ialah suatu lakon yang sama sekali lepas dari ceritera wayang yang terdapat dalam buku-buku sumber ceritera wayang, misalnya lakon-lakon : praja binangun, linggarjati, dsb. Dalam lakon praja binangun tersebut diketengahkan nama tokoh-tokoh wayang seperti : ratadahana (Jendral Spoor), Kala Miyara (Meiyer), Dewi Saptawulan (Juliana), Bumiandap (Nederland) dsb.

Perlu pula diketahui bahwa lakon-lakon wayang yang disebut carangan, gubahan dan karangan itu, banyak juga lakon yang merupakan kiasan, misalnya : Lakon babad alas mertani mengandung kias assimilasi (perkawinan) falsafah Hindu dan Jawa. Demikian pula lakon-lakon seperti : pandawa Pitu, Pandawa Sanga, senggana racut dsb itu berisi kias dan maksud mengenai ilmu kebatinan (baca: kejawen).

Untuk mengetahui sesuatu lakon wayang itu apakah pakem atau bukan, tidaklah mudah, apabila orang tidak mengenal dan memahami sumber ceritera wayang.

Adapun sumber ceritera wayang itu ada 2 macam, ialah :

 1. Sumber-sumber ceritera wayang yang berupa buku-buku, misalnya : Maha Bharata, Ramayana, Pustaka Raja Purwa, Purwakanda dll.
 2. Sumber-sumber ceritera wayang yang semula berasal dari lakon carangan atau gubahan yang telah lama disukai oleh masyarakat. Sumber-sumber ceritera ini disebut “pakem purwa-carita” yang kini sudah banyak juga yang dibukukan, misalnya lakon-lakon: Abimanyu kerem, doraweca, Suryatmaja maling dlsb.

Perlu diketahui pula bahwa dalam hal sumber-sumber ceritera wayang inipun, seringkali terdapat cemooh-mencemooh satu sama lain. Asa yang beranggapan, bahwa hanya “serat pustaka raja” itu sajalah yang benar. Ada lagi yang berpendapat, bahwa hanya ‘serat purwakanda” itu saja yang benar dlsb. Anggapan-anggapan dan pendapat-pendapat yang demikian itu disebabkan oleh pengaruh adopsi ceritera wayang itu telah lama dan mendalam, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa ceritera wayang yang dimuat dalam buku sumber ceritera wayang tersebut benar-benar ada dan terjadi dinegara kita ini. Padahal kalau ditilik dari sejarahnya, induk/sumber ceritera wayang itu, baik ramayana maupum maha bharata, kedua-duanya itu merupakan weda (kitab suci) agama hindu yang kelima, yang disebut panca weda. Kedua kitab tersebut memuat pelajaran weda yang disusun berujud ceritera.

Serat ramayana diciptakan oleh resi walmiki menceriterakan pelaksanaan karya Awatara Rama untuk mensejahterakan dunia. Serat Maha Bharata diciptakan oleh Resi Wyasa, menceriterakan pelaksanaan karya Awatara Krisna juga untuk mensejahterakan dunia.

Mungkin diantara para pembaca ada yang baru sekali ini mendengar adanya “purwakanda”, sebab buku “purwakanda” itu sampai sekarang belum pernah dicetak serta beredar dalam masyarakat seperti “Pustaka raja purwa” dll.

“purwakanda” itu adalah salah satu sumber ceritera wayang di Yogyakarta yang memuat kisah sejak bathara guru menerima kekuasaan dari sanghyang tunggal sampai dengan bertahtanya R. Yudayana sebagai Raja di negeri Ngastina. Buku tersebut berbentuk tembang dan yang ada mungkin hanya di Yogyakarta saja, baik dalam karaton maupun diluarnya. Menurut kata orang yang mengetahui, ‘serat purwakanda” tersebut dihimpun atas perintah almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono V.

Penghimpunan dan penyusunan Serat Purwakanda ini kira-kira bersamaan waktunya dengan almarhum R.Ng.Ronggowarsita di SOLO, yang juga menghimpun dan menyusun Serat Pustaka Raja Purwasita yang terkenal itu. Serat purwakanda tesebut oleh sebagian dalang-dalang di Yogyakarta, terutama dalang-dalang dari keraton Yogyakarta dijadikan sumber lakon-lakon wayang dalam perkelirannya,sedangkan di Solo adalah Serat Raja Purwasito.

Pakem tehnik perkeliran atau wewaton tehnik perkeliran itu setiap daerah atau setiap gaya tentu ada dan sudah barang tentu tidak dapat diabaikan sama sekali. Hal itu erat sekali hubungannya dengan perasaan indah yang hidup di masing-masing daerah. Misalnya perkeliran gaya sala berbeda dengan gaya yogya. Berbeda pula dengan gaya banyumas, tegal, jawa timur, dll. Mungkin hal ini pula sangkut-pautnya dengan falsafah hidup dalam masyarakat itu sendiri-sendiri.

Maka dari itu uraian tentang pakem atau wewaton tehnik perkeliran, pada kesempatan ini kami batasi dengan hanya mengemukakan wewaton tehnik perkeliran menurut seni pedalangan gaya Yogyakarta.

Pergelaran seni pedalangan gaya Yogyakarta yang diperkelirkan semalam suntuk itu, pada dasarnya terbagi dalam 3 bagian yang besar, ialah:

 1. Permulaan pergelaran dengan “pathet lasem” yang sering juga disebut “pathet nem”.
 2. Lalu disusul dengan “pathet sanga” ; dan
 3. Kemudian dengan “pathet manura” , yang pada akhir pathet mayura ini disebut “galong” (pada waktu fajar menyingsing).

Maka dari itu uraian tentang pakem atau wewaton tehnik perkeliran, pada kesempatan ini kami batasi dengan hanya mengemukakan wewaton tehnik perkeliran menurut seni pedalangan gaya Yogyakarta.

Pergelaran seni pedalangan gaya Yogyakarta yang diperkelirkan semalam suntuk itu, pada dasarnya terbagi dalam 3 bagian yang besar, ialah:

 1. Permulaan pergelaran dengan “pathet lasem” yang sering juga disebut “pathet nem”.
 2. Lalu disusul dengan “pathet sanga” ; dan
 3. Kemudian dengan “pathet manura” , yang pada akhir pathet mayura ini disebut “galong” (pada waktu fajar menyingsing).

Pada hakekatnya wewaton tehnik pakeliran seni pedalangan yang demikian itu, tidak hanya sekedar membuat wewaton, akan tetapi wewaton tersebut mengandung arti yang lebih dalam lagi yaitu merupakan kias atau saloka yang mengandung mitologi jawa yang luhur itu adapun keterangannya demikian dasar terbagi tiga itu, mengandung maksud “triwikrama” yang artinya melangkah tiga kali : purwa, madya dan wasana/metu, manten, mati. Triwikrama mengandung pengertian kehidupan manusia di dunia, yang mengalami 3 masa : masa kanak-kanak, masa dewasa dan masa tua lalu kemudian wafat mitos tersebut mayakini benar-benar bahwa yang disebut mati itu sebenarnya hanya peristiwa berpisahnya badan halus dan kasar/raga dan sukma – jasmani dan rohani (roh) dalam mitos tersebut yang berfaham hindu surga itu ada 9 tingkatan untuk itu pagelaran seni pedalangan sering terdengar kata-kata “swarga tunda sanga” sedangkan surga tingkat kesembilan disebut “mokswa”

Sukma dari orang yang meninggal apabila dalam keadaan suci, pertama-tama masuk ke dalam surga tingkat pertama, untuk melanjutkan ke tingkat surga kedua sukma tersebut harus mengalami lahir lagi di dunia dan harus ditingkatkan lagi kesuciaannya dari pada wadah hidup yang pertama, dalam istilah Jawa disebut “ Tumimba Lahir “ / Reincaratie .

Dalam paham ini manusia tentu mempunyai keinginan untuk mencapai surga ke tingkat kesembilan yang disebut Muksa tadi, untuk diperlukan “ Tumimba Lahir “ sampai tujuh kali lagi. ( dalam sumber buku pewayangan sering kita jumpai kata-kata “ Manjanmo Kaping Pitu “ demikianlah wewaton jejeran tujuh kali dan adegan perang tujuh kali menurut pegelaran seni pedalaman gaya Yogyakarta merupakan perlambang Tumimba Lahir tujuh kali, untuk mendaptkan kesuciaan yang sempurna lalu muksa.